جهت ارسال پیام به واحد پشتیبانی و یا ارسال فایل های زیپ شده تصویر و یا سایر فایل های قابل ارسال

علاوه بر متن پیام و انتخاب مناسب واحد دریافت کننده پیام بر روی گزینه پیوست فایل کلیک کرده و فایل مربوطه را پیوست نمایید

ارسال فایل